เกี่ยวกับวัด

Posted Leave a comment

วัดสายอำพันธ์เอมสาร

                      วัดสายอำพันธ์เอมสาร ตั้งอยู่ ถนนประชาอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วัดสายอำพันธ์เป็นวัดที่เน้นการปฏิบัติธรรม มีบรรยากาศที่ร่มรื่น ทำไห้ประชาชนมาปฏิบัติธรรมมีจิตใจที่ร่มเย็น วัดสายอำพันธ์เอมสารจัดกิจกรรมในทุกวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปี , วันลอยกระทง , วันมาฆบูชา , วันเข้าพรรษา , วันออกพรรษา , วันอาสาฬหบูชา และมีการจัดปฏิบัติธรรมในทุกๆเดือน

 


จุดทำบุญและถวายสังฆทาน

 


*มีของขายเฉพาะวันสำคัญทางศาสนา*
ช่วงเช้าตั้งแต่ ๐๕.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.
ช่วงเย็นตั้งแต่ ๑๕.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.

 


 บรรยากาศภายในวัด

ปฏิบัติธรรม

Posted Leave a comment


ระเบียบผู้ปฏิบัติธรรมวัดสายอำพันธ์เอมสาร


๑. ยินดีอยู่ร่วมกิจกรรมตลอดการฝึกอบรมต้องตรงต่อเวลาอย่างสม่ำเสมอ

๒. มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติธรรม งดการสนทนา ส่งเสียงดัง นั่งจับกลุ่มพูดคุยกัน

๓. งดติดต่อกับบุคคลภายนอก โดยไม่มีเหตุอันควร งดออกนอกบริเวณสถานที่ปฏิบัติธรรม

๔. งดใช้เครื่องมือสื่อสาร เครื่องเสียง วิทยุทุกชนิด ที่เป็นการรบกวนและไม่เอื้อเฟื้อต่อผู้ปฏิบัติธรรม

๕. งดการนำอาหาร ของขบเคี้ยว เข้ามาสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือเก็บสะสมเพื่อตน อยู่เรียบง่าย

๖. งดเครื่องประดับ พกเครื่องรางของขลัง ของมีค่าทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกา

๗. ตั้งใจปฏิบัติด้วยความกระตือรือร้น ไม่คาดหวังจนเกินไป

๘. ช่วงเวลาปฏิบัติธรรม หลังเลิกปฏิบัติธรรม ห้ามบุคคลภายนอก เข้ามาสถานที่ปฏิบัติ

๙. โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด

 


ตารางเวลากิจกรรมผู้ปฏิบัติธรร

เวลา ๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน – ทำวัตรเช้า

เวลา ๐๗.๓๐ น. ทานอาหารเช้า

เวลา ๐๘.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม

เวลา ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม

เวลา ๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น – ปฏิบัติธรรม

หมายเหตุ : ขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน ตรงต่อเวลา สาธุ สาธุ สาธุ

ติดต่อ

Posted 1 Comment

ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเพลพระภิกษุ และผู้ปฏิบัติธรรม

พระมหาสมพงษ์ ท่านเจ้าอาวาส   โทร : ๐๙๔-๙๘๙๕๕๑๔

พระภูวดล ธมฺมธโร เลขานุการฯ   โทร : ๐๙๐-๖๕๒๔๑๓๖

 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียม
  • งานบวช   ๑๕,๐๐๐ บาท

การเดินทาง
  • รถยนต์ส่วนตัว
  • แท็กซี่
  • วินมอเตอร์ไซต์

แผนที่

ที่อยู่  ถนนประชาอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

 

ที่จอดรถ

สามรถจอดได้บริเวณลานกว้างของวัด