กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ

กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดสายอำพันธ์เอมสาร