กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ปี ๒๕๖๒

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดสายอำพันธ์เอมสาร ปี ๒๕๖๒