ภาพกิจกรรม

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดสายอำพันธ์เอมสาร ปี ๒๕๖๒

กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดสายอำพันธ์เอมสาร