ปฏิทินวัด

มกราคม

วันที่ ๑ ตักบาตรทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ เวลา ๐๗.๐๐ น.
วันที่ ๒๗ (อาทิตย์สุดท้ายของเดือน) ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและฟัง เทศน์ ณ สวนธรรมะ เวลา ๐๗.๐๐ น. / ปฏิบัติธรรม เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
วันที่ ๒๘ ทอดผ้าป่าประจำวันเกิด (มกราคม)
วันที่ ๒๕ – ๒๗ ปฏิบัติธรรม (เนกขัมมะ – ชีพราหมณ์)


กุมภาพันธ์

วันที่ ๑๙ วันมาฆบูชา (บวชชีพราหมณ์ ๓ วัน) / เวียนเทียน เวลา ๑๙.๐๐ น.
วันที่ ๒๗ ทอดผ้าป่าประจำเดือนเกิด (กุมภาพันธ์)
วันที่ ๒๔ (อาทิตย์สุดท้ายของเดือน) ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและฟังเทศน์ ณ สวนธรรมะ เวลา ๐๗.๐๐ น. / ปฏิบัติธรรม เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
วันที่ ๒๒ – ๒๔ ปฏิบัติธรรม (เนกขัมมะ – ชีพราหมณ์)


มีนาคม

วันที่ ๓๑ (อาทิตย์สุดท้ายของเดือน) ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและฟัง เทศน์ ณ สวนธรรมะ เวลา ๐๗.๐๐ น. / ปฏิบัติธรรม เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
วันที่ ๒๘ ทอดผ้าป่าประจำเดือนเกิด (มีนาคม)
วันที่ ๒๙ – ๓๑ ปฏิบัติธรรม (เนกขัมมะ – ชีพราหมณ์)


เมษายน

วันที่ ๑๓ – ๑๔ ตักบาตรทำบุญวันสงกรานต์
วันที่ ๒๗ ทอดผ้าป่าประจำเดือนเกิด (เมษายน)
วันที่ ๒๖ – ๒๗ ปฏิบัติธรรม (เนกขัมมะ – ชีพราหมณ์)


พฤษภาคม

วันที่ ๑๘ วันวิสาขบูชา (บวชชีพราหมณ์ ๓ วัน)
วันที่ ๒๖ ทอดผ้าป่าประจำเดือนเกิด (พฤษภาคม)
วันที่ ๒๕ – ๒๖ ปฏิบัติธรรม (เนกขัมมะ – ชีพราหมณ์)


มิถุนายน

วันที่ ๓๐ (อาทิตย์สุดท้ายของเดือน) ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและฟัง เทศน์ ณ สวนธรรมะ เวลา ๐๗.๐๐ น. / ปฏิบัติธรรม เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
วันที่ ๒๕ ทอดผ้าป่าประจำเดือนเกิด (มิถุนายน)
วันที่ ๒๘ – ๓๐ ปฏิบัติธรรม (เนกขัมมะ – ชีพราหมณ์)


กรกฎาคม

วันที่ ๑๖ ตักบาตรทำบุญวันอาสาฬหบูชา
วันที่ ๑๗ ตักบาตรทำบุญวันเข้าพรรษา
วันที่ ๓๑ ทอดผ้าป่าประจำเดือนเกิด (กรกฎาคม)
วันที่ ๒๘ (อาทิตย์สุดท้ายของเดือน) ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและฟังเทศน์ ณ สวนธรรมะ เวลา ๐๗.๐๐ น. / ปฏิบัติธรรมเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
วันที่ ๒๖ – ๒๘ ปฏิบัติธรรม (เนกขัมมะ – ชีพราหมณ์)


สิงหาคม

วันที่ ๒๙ ทอดผ้าป่าประจำเดือนเกิด (สิงหาคม)
วันที่ ๒๓ – ๒๕ ปฏิบัติธรรม (เนกขัมมะ – ชีพราหมณ์)


กันยายน

วันที่ ๑๓ ตักบาตรน้ำผึ้ง
วันที่ ๒๘ ทอดผ้าป่าประจำเดือนเกิด (กันยายน)
วันที่ ๒๙ (อาทิตย์สุดท้ายของเดือน) ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและฟังเทศน์ ณ สวนธรรมะ เวลา ๐๗.๐๐ น. / ปฏิบัติธรรม เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.


ตุลาคม

วันที่ ๑๓ ตักบาตร (วันออกพรรษา) เวลา ๑๖.๐๐ น.
วันที่ ๑๔ ตักบาตรเทโวโรหณะ เวลา ๐๗.๐๐ น.
วันที่ ๒๗ ทอดผ้าป่าประจำเดือนเกิด (ตุลาคม)
วันที่ ๒๕ – ๒๗ ปฏิบัติธรรม (เนกขัมมะ – ชีพราหมณ์)


พฤศจิกายน

วันที่ ๑๑ วันลอยกระทง (ตักบาตรทำบุญ เวลา ๐๗.๐๐ น.- ลอยกระทงเวลา ๑๗.๐๐ น.)
วันที่ ๒๔ (อาทิตย์สุดท้ายของเดือน) ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและฟัง เทศน์ ณ สวนธรรมะ เวลา ๐๗.๐๐ น. / ปฏิบัติธรรม เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
วันที่ ๒๖ ทอดผ้าป่าประจำเดือนเกิด (พฤศจิกายน)
วันที่ ๒๒ – ๒๔ ปฏิบัติธรรม (เนกขัมมะ – ชีพราหมณ์)


ธันวาคม

วันที่ ๒๕ทอดผ้าป่าประจำเดือนเกิด (พฤศจิกายน)
วันที่ ๒๗ – ๒๙ ปฏิบัติธรรม (เนกขัมมะ – ชีพราหมณ์)
วันที่ ๓๑ สวดมนต์ข้ามปี