ปฏิบัติธรรม


ระเบียบผู้ปฏิบัติธรรมวัดสายอำพันธ์เอมสาร


๑. ยินดีอยู่ร่วมกิจกรรมตลอดการฝึกอบรมต้องตรงต่อเวลาอย่างสม่ำเสมอ

๒. มีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติธรรม งดการสนทนา ส่งเสียงดัง นั่งจับกลุ่มพูดคุยกัน

๓. งดติดต่อกับบุคคลภายนอก โดยไม่มีเหตุอันควร งดออกนอกบริเวณสถานที่ปฏิบัติธรรม

๔. งดใช้เครื่องมือสื่อสาร เครื่องเสียง วิทยุทุกชนิด ที่เป็นการรบกวนและไม่เอื้อเฟื้อต่อผู้ปฏิบัติธรรม

๕. งดการนำอาหาร ของขบเคี้ยว เข้ามาสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือเก็บสะสมเพื่อตน อยู่เรียบง่าย

๖. งดเครื่องประดับ พกเครื่องรางของขลัง ของมีค่าทุกชนิด ยกเว้นนาฬิกา

๗. ตั้งใจปฏิบัติด้วยความกระตือรือร้น ไม่คาดหวังจนเกินไป

๘. ช่วงเวลาปฏิบัติธรรม หลังเลิกปฏิบัติธรรม ห้ามบุคคลภายนอก เข้ามาสถานที่ปฏิบัติ

๙. โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด

 


ตารางเวลากิจกรรมผู้ปฏิบัติธรร

เวลา ๐๔.๐๐ น. ตื่นนอน – ทำวัตรเช้า

เวลา ๐๗.๓๐ น. ทานอาหารเช้า

เวลา ๐๘.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม

เวลา ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม

เวลา ๑๗.๓๐ น. ทำวัตรเย็น – ปฏิบัติธรรม

หมายเหตุ : ขอให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่าน ตรงต่อเวลา สาธุ สาธุ สาธุ